Location

Pay us a visit at our campus!


Beta Theta Pi - The University of Minnesota


Follow Beta Theta Pi

Update your Information

Log into myBeta
Create your myBeta Account

Contact Us

1625 University Ave SE
Minneapolis, MN 55414

© 2023 Beta Theta Pi · myBeta

Official Website of Beta Theta Pi